A decade on the Karen refugees embrace life in Australia

Sep 21, 2017, 07:25 AM

It's been ten years since the first group of Karen and Karenni refugees from Myanmar settled in Mount Gambier as part of a pilot program for regional resettlement.      (Đã mười năm kể từ khi nhóm những người tỵ nạn Karen và Karenni đầu tiên từ Myanmar ổn định cuộc sống tại Mount Gambier như một phần của chương trình thí điểm tái định cư trong khu vực. )