Multicultural and multi-faith groups urge a YES vote on same-sex marriage

Sep 21, 2017, 08:01 AM

Multicultural and multi-faith groups have gathered to formally launch their push for a "Yes" vote on same-sex marriage.Many nationalities were represented but not all newly arrived Australians are in favour of changing existing laws.  (YES hay NO? Bạn có nhận được phiếu hỏi ý kiến về hôn nhân đồng tính? Kết quả trưng cầu dân ý qua bưu diện sẽ được công bố vào ngày 15 tháng 11/2017  )