Why is energy policy dividing the Coalition?

Sep 21, 2017, 08:21 AM

The Prime Minister, Malcolm Turnbull, believes he has a winning formula with voters -- talking about energy prices.    (Thủ tướng Malcolm Turnbull tin rằng ông đã thu phục được niềm tin của cử tri khi bàn về chuyện giá cả năng lượng.  )