Ven Thich Quang Ba rejected to enter Vietnam

Sep 21, 2017, 08:13 AM

During his return to Vietnam for Buddhism matters, Thich Quang Ba, the Abbott of Van Hanh Monastery, was prevented by police on his arrival to Vietnam.    (Trong chuyến trở về Việt nam lo chuyện Phật sự, Hòa Thượng Thich Quảng Ba Viện Trưởng Tu Viện Vạn Hạnh đã bị công an xuất nhập cảnh không cho phép Ngài vào Việt Nam. )