Demonstration of An Dong market merchants

Sep 22, 2017, 07:45 AM

On September 19, more than 2,000 minor traders An Dong market gathered at the Fifth district of Saigon.    (Hôm 19 tháng 9, hơn 2 ngàn tiểu thương chợ An Đông quận 5 bãi thị và tập trung trước cửa chợ.)