Law and You (96) Serious traffic offences

Sep 22, 2017, 08:13 AM

Speeding may cost you 7 demerit points; drinking while driving can end up with 18 month jail, and what else?(Chạy xe quá tốc độ có thể bị trừ đến 7 điểm, uống rượu lái xe có thể phải ngồi tù 18 tháng và đổi điểm nếu bị phát hiện mức phạt là tù 5 năm.)