Vietnam Review (23/9/2017)

Sep 22, 2017, 08:29 AM

Vietnamese media last week reported that the two most senior leaders of Da Nang city were Nguyen Xuan Anh Secretary of the party committee, and Huynh Duc Tho, chairman of the People's Committee of the city, will b disciplined for various offenses.  (Báo chí Việt Nam trong tuần qua đã đồng loạt đăng tin hai nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất của thành phố Đà Nẳng là ông Nguyễn Xuân Anh Bí thư thành ủy, và Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, sẽ bị kỷ luật vì nhiều sai phạm khác nhau.    )