Jukebox (24/09/2017)

Sep 24, 2017, 07:02 AM

Songwriter Tuan Khanh released Underground album in Australia; Selena Gomez reveals her 10-year-best friend donated her a kidney; Taylor Swift is being sued over lyrics stealing.
 (Nhạc sĩ Tuấn Khanh ra mắt album thuộc thể loại Underground tại Úc Châu; Selena Gomez tiết lộ việc ghép thận từ người bạn thân 10 năm; Taylor Swift bị vòi tiền do đạo lời nhạc.  )