Study in Australia (159) Your rights at workplace

Sep 25, 2017, 05:20 AM

Trong thời gian du học ở Úc, du học sinh khá thân thuá»™c vá»›i chuyện Ä‘i làm thêm ngoài giờ học. Khi bị chủ bắt nạt, khi bị trả lÆ°Æ¡ng không đúng vá»›i sức lao Ä‘á»™ng của mình, bạn nên trình báo vá»›i ai? Và hành Ä‘á»™ng đó có bảo đảm an toàn cho cá nhân bạn hay không?  (Trong thời gian du học ở Úc, du học sinh khá thân thuộc với chuyện đi làm thêm ngoài giờ học. Khi bị chủ bắt nạt, khi bị trả lương không đúng với sức lao động của mình, bạn nên trình báo với ai? Và hành động đó có bảo đảm an toàn cho cá nhân bạn hay không?  )