Julie Bishop slams North Korea's Kim Jong-Un in UN speech

Sep 25, 2017, 07:49 AM

Foreign Minister Julie Bishop has used a speech at the United Nations to call on the world to unite against rogue nation North Korea and terrorist groups.    (Ngoại trưởng Úc, bà Julie Bishop dùng bài diễn văn tại Liên hiệp quốc để kêu gọi thế giới hãy đoàn kết chống lại quốc gia Bắc hàn ương ngạnh và các nhóm khủng bố.  )