Mixed reactions to Government's citizenship proposals

Sep 25, 2017, 08:48 AM

Is it too easy to become an Australian citizen?   As part of Citizenship Week, SBS has been taking a closer look at the Federal Government's proposed changes to citizenship laws and how they are viewed around the country.  (Có phải để trở thành công dân Úc là điều quá dễ dàng?   Trong tuần Quốc tịch, SBS đã có một cái nhìn cụ thể hơn về những đề xuất thay đổi của Chính phủ liên bang đối với luật quốc tịch và những ý kiến khác trên toàn nước Úc đối với những đề xuất này. )