New Zealand election: Negotiations begin on forming coalition government

Sep 25, 2017, 08:41 AM

In New Zealand, negotiations have begun to form a coalition government after Saturday's general election ended in a stalemate.  (Tại New Zealand, những cuộc thương thuyết đã bắt đầu để hình thành chính phủ liên đảng sau khi cuộc tổng tuyển cử đã kết thúc vào ngày thứ 7 vừa rồi trong bế tắc.)