North Korea says United States has declared war - Bắc Hàn tuyên bố Hoa Kỳ đã tuyên chiến

Sep 26, 2017, 07:33 AM

Tensions between North Korea and the United States just keep escalating, with the North Korean foreign minister again lashing out at US president Donald Trump. - Hoa Kỳ phản ứng trước đe dọa của Bắc hàn là sẽ bắn hạ các phi cơ của Mỹ bay trong vùng.