Seven politicians to face High Court over dual citizenship - Bảy chính trị gia sẽ được xét xử về trường hợp song tịch trước Tối Cao Pháp Viện Úc

Sep 27, 2017, 07:45 AM

Seven federal politicians have come before the Supreme Court about their dual nationality, because Article 44 of the Constitution forbids dual nationals from entering the Federal Parliament. - Đã có 7 chính trị gia liên bang phải ra trước Tối Cao Pháp Viện về trường hợp song tich của họ, do điều 44 Hiến Pháp cấm người có song tịch được vào Quốc hội Liên bang.