Bolero Songs (23) - Tình Khúc Bolero (23) Tâm trạng tuổi trẻ trong chiến tranh - Phần 2

Sep 28, 2017, 09:46 AM

Thân phận tuổi trẻ trong chiến tranh Việt Nam qua những bài hát bắt đầu bằng những con số rất lạ như Tám Điệp Khúc Quân Lực VNCH, Bảy Ngàn Đêm Góp Lại, và cả tâm sự thời hậu chiến qua đoạn trích bài viết của nhà văn Trần Dạ Từ ,,, - Thân phận tuổi trẻ trong chiến tranh Việt Nam qua những bài hát bắt đầu bằng những con số rất lạ như Tám Điệp Khúc Quân Lực VNCH, Bảy Ngàn Đêm Góp Lại, và cả tâm sự thời hậu chiến qua đoạn trích bài viết của nhà văn Trần Dạ Từ ,,,