Australian Kurds celebrate after referendum result - Người Kurds ở Úc vui mừng về kết quả trưng cầu độc lập

Sep 29, 2017, 05:42 AM

Australian Kurds have united in support of the referendum vote for an independent Kurdistan. But many now fear for the safety of their family and friends overseas, after the Iraqi government threatened military action. - Người Kurd ở Úc đã tập hợp lại với nhau thể hiện sự ủng hộ đối với cuộc trưng cầu dân ý cho một quốc gia Kurd độc lập. Và cũng nhiều người trong số họ lo ngại cho sự an toàn của gia đình và bạn bè ở quê hương Iraq sau khi chính phủ Iraq đe dọa sẽ có hành động quân sự.