Migrant communities are less likely to access mental health services - Migrant communities are less likely to access mental health services

Sep 29, 2017, 06:45 AM

Almost four million Australians are being diagnosed with mental illness each year. But, there are still multiple barriers stopping people from multicultural backgrounds from seeking mental health help. - Gần bốn triệu người Úc đang được chẩn đoán có có vấn đề về tâm thần mỗi năm. Và vẫn có rất nhiều rào cản để khiến người dân từ các nguồn gốc đa văn hóa tìm kiếm trợ giúp về sức khoẻ tâm thần.