Fourth round of Brexit talks produces few answers - Vòng đàm phán Brexit thứ tư diễn ra chậm chạp

Sep 29, 2017, 08:09 AM

Britain's divorce proceedings from the European Union continue, but progress remains slow after the fourth round of formal negotiations. - Các thủ tục Brexit  giúp Anh ra khỏi Liên Âu vẫn tiếp tục, thế nhưng tiến trình khá chậm chạp sau vòng đàm phán chính thức thứ tư giữa Anh quốc và Liên Âu kết thúc.