Vietnam Review (30/9/2017) - Việt Nam tuần qua (30/9/2017)

Sep 29, 2017, 08:12 AM

The Interreligious Council in Vietnam protested against the Vietnamese government's suppression of Vuong Van Tha and his family, Venerable Thich Khong Tanh, representing the Unified Buddhist Church of Vietnam, said the point of view of the Church when signing the letter of resistance. - Hội đồng Liên Tôn tại Việt Nam ra kháng thư phản đối việc Việt Nam đàn áp ông Vương Văn Thả và gia đình. Hoà Thượng Thich Không Tánh đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cho biết quan điểm cuả Giáo hội khi ký tên vào kháng thư.