"The Law &You" (97) The journey to find the true sex of transgenders - Không phải đàn ông, chẳng phải đàn bà nhưng cũng không phải là bán nam bán nữ

Sep 29, 2017, 09:32 AM

The gay marriage survey in Australia is going on, in "The Law and You" program by Tuyet Le, Lawyer Nguyen Van Than is talking about the journey to find the true sex of transgenders as a matter of law. - Nhân chuyện trưng cầu dân ý về hôn nhân đồng tính, Luật Sư Nguyễn Văn Thân trình bày về hành trình tìm lại giới tính thật của  người chuyển giới  dưới khía cạnh pháp luật.