The benefactor of Australian refugees at Sikiew camp Thaíland to Australia - Ân nhân của người tỵ nạn tại trại Sikiew Thái Lan đến Úc

Oct 02, 2017, 06:36 AM

Father Peter Prayoon Namvong is considered a benefactor of Vietnamese compatriots who previously resided at Sikiew camp, before being settled in Australia. - Linh mục Peter Prayoon Namvong được xem là ân nhân của đồng hương người Việt trước đây tạm ngụ tại trại Sikiew Thái Lan, trước khi được định cư ở nước Úc.