Health is Gold (81) Macular degeneration - Sức khỏe là Vàng (81) Bệnh thoái hóa điểm vàng

Oct 04, 2017, 07:19 AM

Tran Viet interviews Specialist Dr Chau Vo Thieu Son on Macular degeneration. - Trần Việt hỏi thăm Bác sĩ chuyên khoa mắt Châu Võ Thiếu Sơn về chứng bệnh Thoái hoá điểm vàng, còn gọi là thoái hoá hoàng điểm.