Australian summers to reach new extremes - Australian summers to reach new extremes

Oct 05, 2017, 05:24 AM

Melbourne and Sydney could be experiencing 50-degree days by the turn of the century. - Melbourne và Sydney có thể trải qua những ngày nắng nóng đến 50 độ bách phân vào cuối thế kỷ nầy.