Vietnam Review (7/10/2017) - Việt Nam tuần qua (7/10/2017)

Oct 06, 2017, 06:51 AM

Pesonnel is a major part of the 6th Conference and what changes are happening? Dr. Pham Chi Dung, Chairman of the Independent Journalists' Association in Vietnam, made predictions. - Nhân sự là một nội dung chính của Hội nghị Trung Ương 6 và liệu có những thay đổi nào xảy ra? Tiến sĩ Phạm Chí Dũng Chủ tịch Hội Nhà Báo Độc Lập tại Việt Nam đưa những tiên đoán.