Interment Right - Luật Lệ Quanh Ta (98) Quyền chôn cất

Oct 06, 2017, 08:46 AM

Every year in NSW, about 50,000 people pass away. You Want to buy a piece of land as the last resting place? Buried or cremated, what do you know about Interment rights in Australia? - Hằng năm tại NSW, có khoảng 50 ngàn người ra đi. Muốn mua một miếng đất nghĩa trang làm nơi an nghỉ cuối cùng. Dù chôn hay hỏa thiêu, bạn biết gì về “Quyền chôn cất” ở Úc?