Spanish court orders halt to Catalan parliamentary session - Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha lệnh cho Quốc hội Catalan đình chỉ họp về việc ra tuyên bố độc lập

Oct 06, 2017, 08:43 AM

The government of Catalonia is continuing to push for independence from Spain, despite a Spanish court ordering the suspension of a Catalan parliamentary session. Spanish leaders, meanwhile, want the European Union to take an active role in facilitating dialogue following EU calls for talks between the Catalan and Spanish governments.The push for independence is also having a detrimental effect on some of Catalonia's largest banks. - Chính phủ Catalonia tiếp tục vận động độc lập ra khỏi Tây Ban Nha bất kể Tòa án Tây Ban Nha đã ra lệnh ngưng một cuộc họp Quốc hội của Catalan. Trong khi đó thì những nhà lãnh đạo Tây Ban Nha muốn Liên Minh Châu Âu tích cực kết nối cuộc đối thoại giữa Catalan và các chính phủ của Tây Ban Nha sau khi Liên Minh lên tiếng đề nghị hai bên ngồi lại bàn bạc với nhau về vấn đề này. Việc thúc đẩy độc lập đã không tránh khỏi có những ảnh hưởng xấu lên các nhà băng lớn nhất của Catalonia.