Trump reportedly ready to decertify Iran nuclear deal - Trump được biết sẽ không công nhận hiệp ước nguyên tử ký với Iran

Oct 09, 2017, 05:48 AM

There are further indications United States president Donald Trump will move to decertify a global nuclear agreement with Iran, a move that could potentially unravel the deal. - Hiện có thêm các dấu hiệu cho thấy Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ hành động nhằm không xác nhận hiệp ước nguyên tử toàn cầu với Iran, một hành động có thể làm cản trở hiệp ước đã ký kết.