Australian start-up making education accessible - Hướng dẫn định cư: Công ty Úc giúp cho giáo dục được tiếp cận dễ dàng

Oct 09, 2017, 05:48 AM

From a bedroom-based start-up* to a multi-million company with strong roots in Asia, a group of young Australian entrepreneurs have created something the world's never seen before. - Bắt đầu công việc từ trong phòng ngủ rồi dẫn đến một công ty hoạt động với hàng triệu đô la cùng các gốc rể mạnh mẽ ở châu Á, một nhóm những doanh nhân trẻ tuổi gốc Á châu đã thực hiện được những điều mà thế giới chưa hề chứng kiến trước đây.