2017 Vietnamese Refugee Story Competition - Cuộc thi viết và làm phim về người Việt tỵ nạn tại Úc

Oct 10, 2017, 06:25 AM

The Vietnamese Refugee Story Competition is part of the Museum Project which aims to collect and preserve real life stories and history events relating to the arrival and settlement of Vietnamese Boat People in Australia in the late 1970's and 1980's. Successful entries will be displayed at the exhibition to commemorate the 40th anniversary of the Vietnamese refugee settlement in Australia. - Cuộc thi viết và làm video clip về Người Tỵ Nạn Việt Nam là một phần trong Dự Án Viện Bảo Tàng để thu thập và bảo tồn những câu chuyện, dữ kiện mà người tỵ nạn Việt Nam ở Úc đã từng trải qua. Những tác phẩm chọn lọc sẽ được trưng bày tại phòng triển lãm kỷ niệm 40 năm người Việt tỵ nạn định cư tại Úc.