Racism gets spotlight at FECCA annual conference - Vấn đề kỳ thị nổi bật trong đại hối thường niên Fecca

Oct 10, 2017, 06:21 AM

Racism has been one of the focuses of discussions at the annual conference of the Federation of Ethnic Communities' Councils of Australia (FECCA) in Darwin. - Vấn đề kỳ thị chủng tộc luôn là đề tài trong các cuộc thảo luận tại hội nghị thường niên của Liên đoàn các Cộng đồng Sắc tộc Úc châu gọi tắt là FECCA tại Darwin.