Refugees meet potential employers at job expo - Người tỵ nạn gặp gỡ giới chủ nhân tại hội chợ về việc làm

Oct 11, 2017, 05:34 AM

Getting that first job is a crucial step for refugees settling into a new country. - Tìm được việc làm đầu tiên là bước quan trọng cho người tỵ nạn để định cư tại một đất nước mới.