Asia Today (13/10/2017) - Á Châu Ngày Nay (13/10/2017)

Oct 13, 2017, 06:48 AM

Not very long ago, China was a foreign aid recipient. Now, it rivals the United States as one of the world's largest donors, through traditional development aid or through financial loans. - Số liệu chính thức cho biết từ 2000-14, Trung Quốc tài trợ 4.300 dự án ở 140 nước, trị giá 354 tỉ đôla. Trong cùng thời gian, tổng viện trợ của Mỹ là 394 tỉ đôla. Nhưng hai nước phân phối tiền theo cách khác nhau.