Australian Review (14/10/2017) - Nước Úc trong tuần (14/10/2017)

Oct 13, 2017, 06:29 AM

Unions have lost their legal bid to overturn the Fair Work Commission's decision to cut penalty rates for hospitality, retail and fast-food workers. - Các nghiệp đoàn thất bại trong việc tìm cách đảo ngược đề nghị của Ủy Ban Công Bằng Nơi Làm Việc qua đó cắt giảm lương phụ trội khi làm cuối tuần trong ngành phục vụ, bán lẻ và thức ăn nhanh.