Tax & You (97) Advice how to protect from scams - Thuế và bạn (97) Làm thế nào để bảo vệ khỏi bị lừa đảo

Oct 13, 2017, 06:45 AM

Last week, Tax Office introduced a number of ways to help people protect personal information to avoid using personal details and then answer your questions. - Tuần qua Sở Thuế có đưa ra một số phương cách để giúp mọi người bảo vệ những chi tiết cá nhân nhằm tránh những trường hợp dùng các chi tiết cá nhân của mình và sau đó trả lời các câu hỏi của quí thính giả.