Finding direction in South Sudanese community - Tìm đường hướng giải quyết nạn thiếu nhi phạm pháp tại cộng đồng Nam Sudan

Oct 16, 2017, 11:29 PM

Police appear to have gained the upper hand on the Apex Gang, founded in Melbourne's South Sudanese community, but the community's issue with youth crime is not gone. - Cảnh sát dường như đã đạt thế thượng phong đối với băng đảng Apex được thành lập tại Cộng đồng Nam Sudan ở Melbourne thế nhưng những khó khăn của cộng đồng đối với nạn thiếu nên phạm pháp vẫn chưa kết thúc.