Yoga out, mental health in: Private health insurance sweeping reforms revealed - Yoga out, mental health in: Private health insurance sweeping reforms revealed

Oct 16, 2017, 08:47 AM

The federal government has announced sweeping reforms of the private health insurance system. The changes are aimed at simplifying the system. The government says it's also a 'very powerful financial incentive' for young people to take out private health cover. - Chính phủ liên bang đang có những cải cách sâu rộng trong hệ thống bảo hiểm y tế tư trong đó đơn giản hóa hệ thống là một vấn đề nổi cộm. Và như trong bài tường thuật của thì chính phủ nói rằng cải cách này còn là một "động lực tài chính rất mạnh mẽ khuyến khích những người trẻ tuổi mua bảo hiểm y tế tư nhân.