Trump reportedly ready to decertify Iran nuclear deal - Trump không muốn xác nhận thỏa thuận nguyên tử với Iran

Oct 17, 2017, 04:46 AM

US President Donald Trump has announced he will not certify Iran's compliance with a 2015 global accord designed to curb the nation's nuclear program. US Congress now have 60 days to decide what happens next. - Tổng thống Donal Trump của Hoa Kỳ tuyên bố ông sẽ không xác nhận là Iran đang tuân thủ hiệp ước ký kết năm 2015 với mục tiêu giải trừ chương trình vũ khí nguyên tử của nước này. Quốc hội Mỹ nay có 60 ngày để quyết định bước kế tiếp là gì.