Audrey Azoulay elected as UNESCO president after US and Israel quit - Audrey Azoulay được bầu là Tổng Giám Đốc UNESCO sau khi Mỹ và Israel rút khỏi tổ chức nầy

Oct 17, 2017, 04:40 AM

France's former culture minister has been elected as the new head of UNESCO - as the UN's cultural agency faces uncertainty. - Cựu Bộ trưởng Văn hóa Pháp đã được bầu làm tân Tổng Giám Đốc UNESCO trong lúc cơ quan nầy của Liên hiệp quốc đối diện với một tương lai bất định.