Xi consolidating power as China holds five-yearly congress - Tập Cận Bình củng cố quyền lực tại đại hội đảng thứ 19

Oct 17, 2017, 07:04 AM

China's Communist Party has agreed to amend its constitution and is expected to embed President Xi Jinping's (shee jin-PING's) political thought at its key party congress this week. - Đảng Cộng sản Trung quốc đã đồng ý sửa đổi Hiến Chương của đảng và hy vọng sẽ bổ sung tư tưởng chính trị của Tổng Bí Thư Tập cận Bình trong đại hội đảng 19 trong tuần nầy.