Energy policy dominates as Parliament resumes - Chính sách năng lượng chế ngự phiên họp quốc hội

Oct 17, 2017, 07:04 AM

Prime Minister Malcolm Turnbull has formally announced a new 'National Energy Guarantee' that he says will deliver affordable and reliable electricity. - Thủ tướng Malcolm Turnbull chính thức loan báo một "Bảo đảm về Năng lượng Toàn quốc' mới mà ông cho biết sẽ mang lại điện năng vừa túi tiền và tin cậy.