Khanun storm landed in Vietnam - Bão Khanun đổ bộ vào Việt Nam

Oct 17, 2017, 07:04 AM

Vietnam prepared to respond to Hurricane Khanun, also known as Hurricane No. 11 this week after terrible floods in northern and central provinces last week, killing at least 72 people. - Việt Nam chuẩn bị ứng phó với bão Khanun còn gọi là bão số 11 vào tuần nầy sau những trận lũ lụt kinh hoàng ở các tỉnh Bắc và Trung Bộ hồi tuần trước, làm ít nhất 72 người thiệt mạng.