Government's energy plan to reserve on-demand power and abolish subsidies for renewables - Kế hoạh năng lượng của chính phủ: để dành điện năng, hủy bỏ trợ giá cho năng lượng tái tạo

Oct 18, 2017, 07:03 AM

The Federal government has released the final piece of the energy policy puzzle, touting its new plan as a chance for Australia to break free from climate wars of the past. - Chính phủ liên bang đã loan báo phần chót trong chính sách năng lượng và ca ngợi kế hoạch mới là một cơ hội cho nước Úc thoát khỏi cuộc chiến về khí hậu trong quá khứ.