Refugees share success stories at cultural transition forum - Người tỵ nạn chia xẻ các câu chuyện thành công tại một diễn đàn ở Sydney

Oct 19, 2017, 06:57 AM

Refugees have shared their success stories with recently arrived refugees at a forum in Sydney's west. - Người tỵ nạn đã chia xẻ các câu chuyện thành công của những người mới đến Úc trong cuộc hội thảo mới được tổ chức gần đây tại miền tây Sydney.