Deadline close for Catalonia response on independence - Kỳ hạn gần đến để Catalonia trả lời về vấn đề độc lập

Oct 19, 2017, 07:00 AM

The deadline is nearing for the regional government of Catalonia to clarify to the Spanish government whether or not it has declared independence. - Hạn chót hiện gần kề cho chính phủ Catalonia để trả lời rõ ràng với chính phủ Tây ban Nha về việc liệu họ có tuyên bố độc lập hay không.