Tax & You (98) Listeners' questions - Tax & You (98) Listeners' questions

Oct 19, 2017, 07:04 AM

The weekly Tax Service comes with Mr. Trinh Huu Loc, Director of Loc Trinh & Associates Accounting and Tax Office at Sunshine Victoria and the Self-Managed Pension Fund. - Tiết mục Thuế vụ hàng tuần đến với ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng kế toán và thuế vụ Loc Trinh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về Quỹ Hưu Bổng Tự Quản Lý.