Vietnam Review (21/10/2017) - Việt Nam tuần qua (21/10/2017)

Oct 20, 2017, 06:16 AM

According to the BBC, Vietnam is ranked No. 131/167 of the EIU Democracy Index 2016 (Economist Intelligence Unit), a prestigious think-tank and consultancy organization in the UK, and the EIU of The Economist - Theo BBC Việt Nam đứng thứ 131/167 bảng Chỉ số Dân chủ 2016 của EIU (Economist Intelligence Unit), tổ chức dự báo và tư vấn có uy tín của Anh, EIU thuộc nhà xuất bản tạp chí The Economist