Helping imprisoned dissidents in Vietnam - Giúp đỡ cho các tù nhân bị giam giữ tại Việt Nam

Oct 20, 2017, 06:13 AM

Since 2008, BPSOS has been quietly assisting struggling victims or prisoners in Vietnam with the prioritized application of international organizations for their contributions to their work. - Từ năm 2008, BPSOS đã âm thầm trợ giúp cho các người đấu tranh bị lâm nạn hay tù đày với cách làm là ưu tiên xin sự trợ giúp từ các tổ chức quốc tế để dành các khoản đóng góp của đồng hương cho những công việc khác.