VCA NSW Chapter elects new executives - Liên Danh Bảo Tồn & Phát Triển chính thức ra mắt cộng đồng

Oct 21, 2017, 10:40 AM

Hôm nay liên danh Bảo Tồn và Phát triển chính thức ra mắt chuẩn bị cho kỳ bầu cử BCH CĐNVTD NSW nhiệm kỳ 2017-2019 sẽ được tổ chức vào ngày 4/11/2017. - Liên Danh Bảo Tồn & Phát Triển bắt đầu vận động cho kỳ bầu cử BCH CĐNVTD NSW nhiệm kỳ 2017-2019 sẽ được tổ chức vào ngày 4/11/2017.