Airport workers to undergo random explosive tests - Công nhân tại phi trường phải bị kiểm tra an ninh bất kỳ

Oct 23, 2017, 05:42 AM

140,000 workers around the country with access to so-called restricted areas of airports will undergo random testing for explosives. - Có 140 ngàn công nhân trên toàn quốc được phép vào các khu vực giới hạn tại phi trường sẽ phải qua việc xét nghiệm bất kỳ về chất nổ.