Settlement guide: Migrant workers have the same rights as Australians - Hướng dẫn định cư: Di dân làm công có quyền hạn như mọi người Úc

Oct 23, 2017, 08:23 AM

We often hear on the news stories of employers underpaying their workers, whether it's restaurant chains or even small businesses. - Qua tin tức loan tải, chúng ta thường nghe được các câu chuyện về những chủ nhân trả lương dưới mức quy định cho công nhân, ở các chuỗi nhà hang, hay cả trong các doanh nghiệp nhỏ.